... on ut däm Bok 'Dönekes van Pitter on Kaal' krütz on quer les eck die Dönekes nachher ens vöar.

Et wöar doch werklich richtig schad
- eck sai et so, wie eck dat meen -
wenn user Wopperdaler Platt
so ganz onger de Räder köm -

Eck schrew dat all em Dialekt
so op, wie eck ok selwer kall.
Dat eß vielleicht nit ganz perfekt,
doch kallten hie em Wopperdaler

die Elwerfelder emmerhenn
schonn angersch als die Barmer, woll?
Dat woar nit völl, dat woar nit schlemm,
dä Ongerschied woar ganit doll.

Doch hät seck dat dann no on no
so ongernanger schöan vermescht.
Dä Barmer Jong, dä kallt hütt so,
wie ok dä Elwerfelder spreckt.

En Barmer Platt gewt et nit mehr
on ok kin Elwerfelder Platt,
do gewt et gakin henn on her,
dat eß getz 'Wopperdaler Platt'.

Dröm schrew eck minne Verse all,
woar eck ens grad enn Fahrt,
em Meddelponkt van Wopperdal:
am Bismarcktorm op usre Hardt.

On wenn dann aff on tu dat Platt,
wie du et hie tu lesen kreß,
ok en paar Knubbeln hät, ja dat
dann 'dichterische Freiheit' eß.

Die Monkaat, die me fröher sprok,
die kalltme so genau nit mehr.
Eck schrew doröm enn minnem Bok
on öwerleiten henn on her:

Wie kallt dä Kumpel op de Strot?
Do höarten eck genau dann henn.
Wie die all kallen, ja dat mott
dä 'Ömgangsdialekt' dann sinn!

Die Dönekes sollen doch nur eent:
Önk Freude maken dann on wann,
genau so häff eck dat gemeent
för geden, dä laut grinsen kann.

On hölpen soll et, dat eß kloar,
dat user Platt enn Wopperdal
gekallt werd noch enn hongert Joahr.
Soa meent dat ok dä Pitter on Kaal.

On eent eß werklich wongerbar:
Böß du em Urlaub ergendwo
enn Griechenlank, enn Afrika,
am Meddelmeer oder am Po,

on dann op eenmol höarße do,
dat eenerkallt wie Pitt on Kaal -
on enn de Ferne eß ganz no
de Heimatstadt,
user Wopperdal.

User Wopperdal

"User Wopperdal, dat is en Stadt,
die bruk seck nit tu schamen,
wat angre Städte eenzeln hant,
dat hant vie all tusamen."

Dat kleene Sprüchsken kennt bestemmt
me öwerall bie us em Dal,
on wat et utsait, jo, dat stemmt,
glöw meck, eck kenn min Wopperdal.

Wat fröher Barmen, Elwerfeld
on Vohwinkel on Rongsdorp woar,
wat Croanenberg on Langerfeld
on Beyenborg vöar Joahren woar,

dat werd hütt "Wuppertal" genannt
on is dörch usre Schwewebahn
schonn op de ganze Welt bekannt,
wodrop me schonn ens stolt sinn kann.

On dann die Gegend drömeröm
van userm schöanen Wopperdal!
Völl Wieschen, Felder, gröne Böm
on Dörfkes töschen Berg on Dal.

On ok die Lütt enn Wopperdal,
dä "Wopperdaler Menschenschlag",
dä Meiers Pitt on Konzens Kaal,
die send op Draht on send hellwach.

On fröndlich send se allemann,
en eent is ganz gewiß,
dat jömmes, dä nit lachen kann,
kin echten Wopperdaler is.

On wat dat Ganze mackt perfekt
(dat hät noch längs nit gede Stadt):
Vie hant 'nen eg'nen Dialekt,
dat is dat Wopperdaler Platt.

User Wopperdal, dat is en Stadt,
die hät völl Pepp on hät völl Schwong,
on wer hie lewt enn usrer Stadt,
bliwt emmer fröhlich on bliwt jong.

Also! Wie gesait:

Ut däm Bok 'Dönekes van Pitter on Kaal' krütz on quer
les eck die Dönekes getz vöar:

On do fang eck ganz van vöarne aan met
däm Döneken, als Pitters Frau ehr
easchtes Kengk gekregen hät:

Zu: Das easchte Kengk