"Geschwindigkeitsbeschränkung"

Domet dat klappt hütt em Verkehr,
nit alle fahren krütz on quer,
hant seck Experten ganz gescheit
en Hopen Regeln utgedait.

Tum Beispell schrewen se ok do,
wie schnell me fahren darf on wo:
Nur fuffzig darf me enn de Stadt,
off Auto, Moped odder Krad.

Op Landstroten me hongert darf,
deshalw send Schupos ok soa scharf,
wenn jömmes flotter fäahrt, ja dann
bösse ganz schnell mem Bußgeld draan;

denn met Radar on Fotoblitz
werße klammheinlich dann geknippst.
Enntöschen me dat awwer kennt,
on me "Radar-Fallen" dat nennt.

On sowat eß däm Kaal ok dann
passiert ens op de Autobahn.
An eener Baustell, eß jo kloar,
Geschwindigkeitsbeschränkung woar.

Doch weil dä Kaal hät freie Bahn,
stöarte seck do verhaupts nit draan.
On kott dohenger, soa en Schitt,
wenkt äm en Schupo op de Sitt:

"Weil Sie soeben, Menschenskind,
hier viel zu schnell gefahren sind,
zum Glück is ja noch nix passiert,
ham wir Sie grad fotografiert!"

"Dat eß jo toff”, sait Kaal charmant,
"wat jött bloß för Ideen hant!
On eß dat Beld dann kloar on schön,
hätt eck drei Affzüge dann gään!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »