"Omnibusfahrer"

Weil Pitter so gään Auto fäahrt,
hä eenes Dags däm Kaal erklöart:
"Eck mak getz noch, dat eß kin Stuß,
dän Führerschien för'n Autobus!"

Entelligent, wie Pitter woar,
kreeche dän schonn nom halwen Joahr.
Do woard ok grad am easchten Mai
plötzlech en Fahrerstelle frei.

Dröm gehte tu dän WSW,
die saiten ok sofort "okee".
Pitt kreech dän Bus sesshongerttwei.
Dä soh godd ut, woar fast noch neu.

"Wie eß dat dann?" frocht do dä Pitt,
"fäahrt dann verhaupts kin Schaffner mit?"
"Et werd gefahren on kassiert!
Dat hant Sie doch ganz flott geliert",

sait do dä Fahrmeester Fritz Voß.
Pitter steigt een on fäahrt dann loß.
En halw Stongk speter klengelt schon
bim Fritze Voß dat Telefon.

"Hallo!", saite, "Fahrmeisterei."
"Hie eß dä Bus 602,
eck ben dä neue Fahrer Pitt.
Min Bus, dä leit hie op de Sitt!"

tönt et do ut de Muschel rut,
"min Bus, Herr Voß, dä eß kaputt!
Eck fuhr gegen en Muer grad!"
Dä röppt entsetzt:" Wie kom denn dat?"

"Dat frogen Sie?", sait do dä Pitt,
"doch minne Schold eß dat jo nit.
Eck weet nit, wie dat eß passiert,
eck häff doch hengen grad kassiert!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »