"Wildwechsel"

Bie us gewt et en Strotenscheld,
on dat bedeutet:" Achtung Wild!"
On wat dat sait, witt gedes Kend:
Hie öftersch op de Strote send

mols Häskes, Igels odder'n Reh.
Paßt du nit op, ja dann: Ade!
On trotzdäm lei’n do op de Strot
oft has on Igel, mausedot!

Löppt deck am Dag on enn de Nait
en Reh vöar't Auto, eß dat schleit.
Dat leekre Fleesch deck ganix nützt,
du böß kin freien Wildbrettschütz!

Dat motze melden, eenerlei
off Förster odder Polizei.
On meist eß, wat deck brengt enn Wut,
din Auto vöarne röm kaputt.

Dat gewt en fiese Loperei
on gede Menge Schererei.
Dröm merk deck dat enn dinnem Kopp
on paß godd op de Schelder op!

Dä Pitt fuhr letztens ens mem Kaal
em Schwattwald dörch dat Glotterdal.
An sonnem groaten Buernhoff,
do leep äm doch ganz onverhofft,

me sowat jo nit ahnen kann,
vöar sinne Pneus en Kückelhahn.
Offwoll hä fast de Bremse trot,
dä Kückelhahn woar fottens dot.

Dän Hahn leite schnell op de Sitt,
on dann geht enn dat Hus dä Pitt.
"Eck weard", saite tum Buer dann,
„ersetten Ehren Kückelhahn!"

„Okee", sait drop dä Buer dann,
"das soll ein Wort sein, junger Mann,
dann sei'n Se morgen früh um vier
als Hahnersatz zum Krähen hier!"

« Vorheriges Gedicht

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Gedicht »